מעוניין להטמיע את חלון המבזקים באתרך? מלא את הטופס הבא:
פרטים אישיים של בעל האתר:
שם פרטי:
טלפון:
שם משפחה:
אי מייל:
כתובת האתר בו מעוניינים להכניס את ה-rss:
הסכם לשימוש בחלון המבזקים של ynet

הסכם זה נכרת בין בעליו של האתר המבקש להטמיע את חלון המבזקים של ynet באתרו, כפי שמילא פרטיו בטופס זה ("להלן: "בעל האתר"). לבין ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) ("ידיעות אינטרנט"). הוא ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר עם הצבת חלון המבזקים של ynet באמצעות RSS בלבד, כפי שמופיע בהסכם זה ("חלון המבזקים") באתר האינטרנט שבעל האתר מנהל ובעל בכתובת שצוינה בטופס זה (" האתר") .

חלון המבזקים
חלון המבזקים הוא יישום הממוקם בדף הבית של ynet והמאפשר למשתמשי האינטרנט לצפות בכותרות חדשותיות המתעדכנות לעתים תכופות ועל בסיס קבוע ("הכותרות"). הכותרות משמשות גם כקישוריות ('links') והקשה עליהן מביאה לפתיחת דפי אינטרנט ב–ynet המציגים מידע נוסף הקשור בהן ("חלוניות המידע").

השימוש בחלון המבזקים
בכפוף לתנאי הסכם זה ניתן לבעל האתר רישיון לא בלעדי ומוגבל בזמן להציב את חלון המבזקים (הכולל כותרות טקסט בלבד!) באתר .

בעל האתר מצהיר ומתחייב לכל האמור להלן:
1. למלא אחר ההוראות הטכניות שידיעות אינטרנט תמסור לו לשם השימוש בחלון המבזקים באתר. לצורך כך, יש ליצור קשר עם מערכת ידיעות אינטרנט למייל: help@y-i.co.il או בכתובת: יגאל אלון 127 ת"א מיקוד 67443 ,
2. חלון המבזקים יוצב בדף הבית של האתר בצורה, בעיצוב ובצבעים זהים לאלה שבהם הוא מופיע ב–ynet לרבות אך לא רק הצבת לוגו ynet בצורה בעיצוב, בצבעים ובמיקום כפי שהוא מופיע בחלון המבזקים ב–ynet,התכנים הכלולים בו יוצגו באופן זהה לאופן שבו הם מוצגים ב – ynet, אלא אם כן הסכימו הצדדים בכתב, במפורש ומראש על דרך תצוגה שונה. כל כותרת בחלון המבזקים תשמש כקישורית ('link'), אשר הקשה עליה תפתח את חלונית המידע המתייחסת לכותרת – הכל באופן זהה לדרך בה נעשים הדברים ב–ynet;
3. אין להסיר כל סימן מסחר, סמל מסחרי וכל הודעה או סימן המעיד על קיומן של זכויות קניין רוחני של ידיעות אינטרנט ו/או של כל צד שלישי אחר.

גישה לחלון המבזקים הגישה של בעל האתר לקובצי המחשב המכילים את הכותרות ואת הקישוריות לחלוניות המידע תתאפשר באמצעות קוד תוכנה מתאים כפי שמופיע ומתעדכן בהסכם זה מעת לעת : http://www.ynet.co.il/Integration/StoryRss1854.xml (להלן: "הקוד") וסופק על ידי ידיעות אינטרנט. בעל האתר מתחייב כי לא יערוך כל שינוי בקוד וכי ישמור עליו בסודיות. ידיעות אינטרנט רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות בהן יהיה בעל האתר מחויב לשם המשך השימוש בחלון המבזקים.

הצהרותיך
בעל האתר מצהיר ומתחייב כמפורט להלן -
• שהאתר פועל ברשת האינטרנט ב- World Wide Web ומנוהל ופועל באופן חוקי;
• שהאתר בבעלותו, או שהנו מוסמך להתקשר בהסכם זה בשם ומטעם התאגיד שהאתר בבעלותו;
• שהנו בגיר ורשאי להתקשר בהסכם זה לפי חוקי מדינת תושבותו;
• שכל הפרטים יתמסור לידיעות אינטרנט לשם רכישת זכות השימוש בחלון המבזקים הם מלאים ומדויקים;
• אין שום מניעה בהסכם ו/או בהוראות כל דין להתקשרותו בהסכם זה וביצועו;
• השימוש בכל תוכן מ–ynet ייעשה בכפוף לתנאי השימוש של ynet המופיעים באתר;
• לא לבצע כל פעולה העלולה לשבש את פעילותו של ynet או של איזה מהשירותים והמדורים בו;
• כי ידוע לו והנו מסכים כי הסכם זה איננו מקנה לו זכות בלעדית כלשהי וידיעות אינטרנט רשאית להתקשר ותתקשר בהסכמים דומים, או בהסכמים אחרים כלשהם, עם צדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה המוחלט;
• שהאתר איננו כולל כל תוכן, קובץ, או יישום: (1) הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים; (2) העלול להטעות צרכן; (3) הכולל נגיף-מחשב ("וירוס") או כל יישום מזיק (Malicious Applications) מכל סוג אחר; (4) המפר את החוק, או המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת תושבותו והמדינות שלתושביהן הנך מייעד את תכניו של האתר; (5) בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני, או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית.

אם יתברר כי איזו מההצהרות בעל האתר שלעיל אינה נכונה, רשאית ידיעות אינטרנט – בנוסף לכל סעד וזכות אחרים הנתונים לה לפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין – לבטל הסכם זה לאלתר, ללא צורך להודיע על כך קודם לביטול ומבלי שתהיה ל בעל האתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט.

דרישה לתשלום
השימוש בחלון המבזקים מוענק לך לפי שעה ללא תשלום. במידה ותחליט ידיעות אינטרנט לגבות תשלום בעבור השירות, תודיע ידיעות אינטרנט על כוונתה זו בהתראה של 45 (ארבעים וחמש) יום (להלן: "תקופת ההתראה") שתישלח באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת שמסרת באמצעות הסכם זה. במידה ועד תום תקופת ההתראה לא יביע בעל האתר את הסכמתו לתשלום בעבור חלון המבזקים, תידרש להפסיק כל שימוש בחלון המבזקים; בכלל זה הנך מתחייב להסיר כל קוד מחשב, תוכנה, סימני מסחר של ידיעות אינטרנט, קישוריות וכל אלמנט לפי דרישתה של ידיעות אינטרנט.

במידה ותביע רצונך להמשיך להציג באתר את חלון המבזקים בכפוף להעברת תשלום לידיעות אינטרנט, אזי יועבר אליך הסכם חדש (להלן: "הסכם חדש") והסכם זה יהא בטל ומבוטל. מובהר כי במקרה דנן, תנאי להמשך הצגת חלון המבזקים הנו חתימך על הסכם החדש.

סיום ההסכם
כל צד רשאי לסיים הסכם זה לאלתר בהודעה בכתב לצד השני, מכל סיבה שהיא ובלא צורך בנימוקים. עם סיום ההסכם על בעל האתר להסיר את חלון המבזקים מהאתר, למחוק כל תוכן קובץ, יישום וקוד מחשב של, או בקשר עם חלון המבזקים ולחדול מלהשתמש בהם.

אחריות
חלון המבזקים והתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לבעל האתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות חלון המבזקים, יכולותיו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיך או לצרכי המשתמשים באתר בגין מהימנות, שלמות ודיוק התכנים המתפרסמים בו. השימוש בחלון המבזקים באתר וכל הנובע מהשימוש כאמור הינו על אחריותו הבלעדית והמלאה בעל האתר . ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת שפעילותו של חלון המבזקים לא תופרע, תינתן כסדרה או בלא הפסקות, תתקיים בבטחה וללא טעויות, ותהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות אינטרנט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ידיעות אינטרנט או אצל מי מספקיה.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בחלון המבזקים, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של ידיעות אינטרנט בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לידיעות אינטרנט להשתמש בהם. השימוש בחלון המבזקים באתר ייעשה בהתאם לאמור במפורש בהסכם זה. כל שימוש אחר בחלון המבזקים ובכל חלק ממנו אסור, אלא אם קיבל בעל האתר את הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש של ידיעות אינטרנט. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את חלון המבזקים, או כל חלק ממנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מידיעות אינטרנט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

שיפוי
בעל האתר מתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הסכם זה, לרבות (אך לא רק) בגלל טענות, דרישות, או תביעות שיופנו לידיעות אינטרנט בגלל כשלים, ליקויים, שיבושים וכיו"ב בחלון המבזקים המוצב באתר.

פרטיות
השימוש בפרטים אישיים של אדם שייאספו במהלך הרישום לשם קבלת ההיתר לשימוש בחלון המבזקים, ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של ynet כפי שמופיע באתר.

שינויים בחלון המבזקים
ידיעות אינטרנט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה חלון המבזקים, את מראהו ועיצובו, את היקף פעילותו וזמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, בלא צורך להודיע ל בעל האתר על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. בנוסף הנך מתחייב לבצע את ההתאמות הנדרשות בעקבות כל שינוי כאמור, בתיאום ולפי הנחיות ידיעות אינטרנט. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ידיעות אינטרנט להפסיק בכל עת את אספקת חלון המבזקים. עם הפסקת פעילותו יחולו הוראות הסכם זה לעניין סיום ההסכם בלא צורך בהודעה נוספת.

יחסי הצדדים
שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות. בעל האתר לא יקבל על עצמו, לא יאשר ולא יבצע כל התחייבות בשמה של ידיעות אינטרנט או עבורה.

המחאה
בעל האתר אינו רשאי להמחות את זכויותיו לפי הסכם זה, להעביר, למשכן, לשעבד, או להסב אותן, אלא אם כן קיבל את הסכמת ידיעות אינטרנט, בכתב, במפורש ומראש. כל הסבה, העברה, משכון או שיעבוד בניגוד להוראות סעיף זה יהיו בטלים.

ברירת דין וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע מהסכם זה.

שלמות ההסכם
הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ביחס לרכישת ההיתר לשימוש בחלון המבזקים והוא בא במקום כל הבטחה, מצג, התחייבות או מו"מ שקדמו לו.

הודעות
כל הודעה לפי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני בלבד, בעברית או באנגלית. על בעל האתר להקפיד למסור לידיעות אינטרנט את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלו בכל עת. הודעות כלליות שידיעות אינטרנט מפיצה לבעלי היתר להשתמש בחלון המבזקים, יכול שיפורסמו במקום שייועד לכך ב–ynet, או במקום אחר, לפי שיקול דעת ידיעות אינטרנט והם ייחשבו כהודעות שנמסרו ל בעל האתר בתום 24 שעות ממועד פרסומן לראשונה.
קראתי והסכמתי לתקנון השימוש ב- RSS עבור הצגת מבזקי ynet בלבד.
* בסמוך לרולר המבזקים יש להטמיע את לוגו ynet המצ"ב קליקבילי לאתר ynet.
לוגו ynet להורדה | מדריך שימוש ב- RSS | בכל שאלה צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו